Apache/PHP/MySQL. Instalacja w systemie Windows XP

Włodzimierz Gajda

Artykuł omawia instalację oprogramowania Apache 2.2.11, PHP 5.2.9, Smarty 2.6.25, Phing 2.3.3, Propel 1.3, MySQL 5.1, phpMyAdmin 3.1.5 oraz MySQL Workbench 5.0 w systemie Windows XP.

16 lipca 2009 r.

Spis treści

 1. 1. Instalacja serwera Apache
  1. 1.1 Test poprawności instalacji serwera Apache
 2. 2. Konfiguracja obsługi przyjaznych adresów URL (moduł mod_rewrite)
 3. 3. Instalacja PHP
  1. 3.1 Test poprawności instalacji PHP
 4. 4. Instalacja Smarty
 5. 5. Instalacja rozszerzeń PHP
 6. 6. Instalacja oprogramowania Propel
  1. 6.1 Instalator PEAR
  2. 6.2 instalacja narzędzia Phing
  3. 6.3 Instalacja Propel-a
 7. 7. Instalacja serwera MySQL
 8. 8. Instalacja phpMyAdmin
 9. 9. Instalacja programu MySQL Workbench
 10. 10. Deinstalacja oprogramowania
  1. 10.1 Deinstalacja MySQL
  2. 10.2 Deinstalacja serwera Apache
  3. 10.3 Deinstalacja PHP

1. Instalacja serwera Apache

Uruchom plik instalacyjny apache_2.2.11-win32-x86-openssl-0.9.8i.msi. W oknie dialogowym zatytułowanym Server information przedstawionym na rysunku 1 wprowadź dane:

Network domain        : localhost
Server name          : localhost
Administrator's email address : root@localhost

Rysunek 1. Opcje dostępne podczas instalacji serwera Apache

W dolnej części okna dialogowego z rysunku 1 znajdują się dwie opcje:

* for All Users, on Port 80, as a Service -- Recommended.
* only for the Current User, on Port 8080, when started Mannually.

Wybór pierwszej z nich spowoduje, że Apache zostanie zainstalowany jako usługa w systemie. Serwer stron WWW będzie automatycznie uruchamiany po włączeniu komputera. Po wybraniu tej opcji w przeglądarce będziemy wprowadzali adres:

http://localhost

W przypadku wybrania drugiej opcji serwer Apache będzie uruchamiany ręcznie. Do uruchomienia serwera Apache służy opcja Start → Wszystkie programy → Apache HTTP Server 2.2 → Control Apache Server → Start Apache in Console. Spowoduje ona wyświetlenie okna przedstawionego na rysunku 2. (Jeśli zamkniesz okno z rysunku 2, to serwer Apache zostanie wyłączony) W przeglądarce stosujemy adres:

http://localhost:8080

Rysunek 2. Ręczne uruchomienie serwera Apache powoduje wyświetlenie czarnego okna przypominającego wiersz poleceń

Ja zazwyczaj wybieram drugą z opcji: ręczne uruchamianie serwera Apache.

W kolejnym oknie dialogowym ustal rodzaj instalacji na Typical. Program zostanie zainstalowany w folderze:

C:\Program files\Apache Software Foundation\Apache2.2\

Plikiem konfiguracyjnym serwera Apache będzie plik:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf

zaś strony WWW będziemy umieszczali w folderze:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\

1.1 Test poprawności instalacji serwera Apache

Po zakończonej instalacji uruchom przeglądarkę i wprowadź adres http://localhost lub http://localhost:8080 w zależności od wybranej opcji. (Jeśli wybrałeś najniższą opcję w oknie dialogowym z rysunku 1, to pamiętaj o włączeniu serwera Apache.) Powinieneś ujrzeć witrynę widoczną na rysunku 3.

Rysunek 3. Strona powitalna świadcząca o poprawności instalacji oprogramowania Apache

Jeśli test zakończył się sukcesem usuń plik:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\index.html

2. Konfiguracja obsługi przyjaznych adresów URL (moduł mod_rewrite)

W pliku konfiguracyjnym serwera Apache:

C:\Program files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf

odszukaj wpisy:

DocumentRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs"

oraz

<Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs">

Pomiędzy znacznikami <Directory ...> oraz </Directory> wprowadź zawartość (wszystkie inne wpisy występujące pomiędzy znacznikami <Directory ...> i </Directory> usuń):

<Directory "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2/htdocs">
  Options Indexes FollowSymLinks
  Order allow,deny
  Allow from all
  RewriteEngine on
  AllowOverride All
</Directory>

Ponadto w linijce:

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

usuń znak #:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Na zakończenie zrestartuj serwer Apache.

3. Instalacja PHP

Plik php-5.2.9-2-Win32.zip rozpakuj do folderu c:\php, tak by w systemie pojawiły się m.in. pliki:

...
C:\php\php.exe
C:\php\php.gif
...

Zmień nazwę pliku c:\php\php.ini-dist na c:\php\php.ini.

W pliku konfiguracyjnym serwera Apache:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf

dodaj na samym końcu trzy linijki:

LoadModule php5_module "C:/php/php5apache2_2.dll"
AddType application/x-httpd-php .php
PHPIniDir "C:/php"

Następnie dodaj folder C:\php do ścieżek poszukiwań. Przejdź do okna dialogowego Start → Ustawienia → Panel Sterowania → System. Następnie wybierz zakładkę Zaawansowane, po czym znajdź przycisk Zmienne środowiska. Przejdź do edycji zmiennej systemowej Path i dodaj na końcu ścieżkę do interpretera PHP: C:\php.

Rysunek 4. Właściwości ikony Mój komputer prowadzą do ustawień systemu

Rysunek 5. Zakładka Zaawansowane zawiera przycisk Zmienne środowiskowe

Rysunek 6. Edycja zmiennej Path

Rysunek 7. W zmiennej Path dodajemy ścieżkę do interpretera PHP

Instalowanie PHP zakończ restartując serwer Apache (wyłącz i włącz czarne okno z rysunku 2 lub zrestartuj komputer).

3.1 Test poprawności instalacji PHP

Przygotuj skrypt:

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\info.php 

o treści:

<?php
phpinfo();
?>

Po odwiedzeniu adresu http://localhost (lub http://localhost:8080) powinieneś ujrzeć stronę taką, jak na rysunku 8.

Rysunek 8. Strona widoczna po odwiedzeniu skryptu info.php

Następnie uruchom wiersz poleceń i wydaj komendę php. Wprowadź prosty skrypt:

C:\>php
<?php
echo 'Witaj w konsoli!';
?>
^Z

Po czym zakończ wprowadzanie danych naciskając przycisk F6 lub Ctrl+Z, zapisywany również jako ^Z (jest to odpowiednik unixowego znaku końca pliku ^D). Ujrzysz wynik wykonania skryptu, czyli komunikat Witaj w konsoli, widoczny na rysunku 9.

Rysunek 9. Wykonanie skryptu PHP w wierszu poleceń

Zwróć uwagę na lokację pliku konfiguracyjnego PHP. Jego położenie jest ustalone wpisem: PHPIniDir w pliku konfiguracyjnym httpd.conf serwera Apache. Aktualny plik konfiguracyjny PHP jest wyświetlany przez funkcję phpinfo() ze skryptu info.php. Jego nazwa jest oznaczona jako Loaded Configuration File (rysunek 10).

Rysunek 10. Fragment skryptu info.php informujący o ścieżce do załadowanego pliku php.ini

4. Instalacja Smarty

Rozpakuj plik Smarty-2.6.25.zip. Wypakowaną zawartość umieść w folderze c:\php\smarty w taki sposób, by w systemie pojawiły się m.in. pliki:

...
C:\php\smarty\libs\Smarty.class.php
C:\php\smarty\libs\Smarty_Compiler.class.php
...

Następnie w pliku konfiguracyjnym PHP, tj. w C:\php\php.ini, zmień dyrektywę include_path. Linijkę:

;include_path = ".;c:\php\includes"

zastąp przez

include_path = ".;c:\php\smarty\libs"

Zwróć uwagę na usunięty średnik z przodu!

Po zmianach w pliku php.ini zrestartuj serwer Apache.

Do testu poprawności instalacji biblioteki Smarty wykorzystaj projekty z rozdziału 22.

5. Instalacja rozszerzeń PHP

W pliku php.ini zmodyfikuj wpis extension_dir:

extension_dir = "c:/php/ext"

oraz włącz następujące rozszerzenia:

extension=php_mbstring.dll
extension=php_curl.dll
extension=php_exif.dll
extension=php_gd2.dll
extension=php_gettext.dll
extension=php_mcrypt.dll
extension=php_mhash.dll
extension=php_mysql.dll
extension=php_mysqli.dll
extension=php_pdo.dll
extension=php_pdo_mysql.dll
extension=php_pdo_sqlite.dll
extension=php_tidy.dll
extension=php_xsl.dll
extension=php_zip.dll

po czym zrestartuj serwer Apache.

O tym, że rozszerzenia zostały włączone informuje wydruk generowany przez skrypt info.php. Na przykład włączenie rozszerzeń:

extension=php_pdo.dll
extension=php_pdo_mysql.dll
extension=php_pdo_sqlite.dll

spowoduje pojawienie się w wydruku generowanym przez info.php sekcji PDO, pdo_mysql oraz pdo_sqlite przedstawionych na rysunku 11.

Rysunek 11. Informacje o zainstalowanych rozszerzeniach są wyświetlane przez skrypt info.php

6. Instalacja oprogramowania Propel

Instalacja oprogramowania Propel przebiega w trzech krokach:

Wykonanie tego kroku wymaga połączenia z internetem. Jeśli pracujesz na komputerze, który nie jest podłączony do sieci, to możesz wykorzystać spakowany pliki php.zip zawarty w tabeli 1. Zawiera on spakowany folder C:\php po zainstalowaniu całego oprogramowania.

6.1 Instalator PEAR

Instalator PEAR inicjalizujemy wydając w wierszu poleceń komendę go-pear. Przed wydaniem komendy go-pear wchodzimy do folderu c:\php:

c:
cd \
cd php
go-pear

jak to zostało przedstawione na rysunku 12.

Rysunek 12. Wydanie komendy go-pear

Na pytanie:

Are you installing a system-wide PEAR or a local copy?
(system|local) [system] :

odpowiadamy naciskając przycisk ENTER.

Kolejne pytanie:

1-12, 'all' or Enter to continue:

również potwierdzamy ENTER-em.

Natomiast na pytanie:

Would you like to alter php.ini <C:\php\php.ini>? [Y/n] :

Odpowiadamy Y i potwierdzamy ENTER-em.

Pozostałe uwagi zatwierdzamy ENTER-ami.

Rysunek 13. Pierwsze z pytań wyświetlanych przez komendę go-pear

Rysunek 14. Drugie z pytań wyświetlanych przez komendę go-pear

Rysunek 15. Trzecie pytanie wyświetlane przez komendę go-pear

6.2 instalacja narzędzia Phing

W celu zainstalowania narzędzia Phing w wierszu poleceń wydajemy dwie komendy:

C:\php\pear channel-discover pear.phing.info
C:\php\pear install --alldeps phing/phing

Komendy te wydajemy w folderze C:\php.

6.3 Instalacja Propel-a

W celu zainstalowania oprogramowania Propel w wierszu poleceń wydajemy trzy komendy:

C:\php\pear channel-discover pear.phpdb.org
C:\php\pear install --alldeps phpdb/propel_generator
C:\php\pear install --alldeps phpdb/propel_runtime

Komendy te wydajemy w folderze C:\php.

7. Instalacja serwera MySQL

Uruchom plik mysql-workbench-oss-5.0.30-win32.msi. W oknie dialogowym widocznym na rysunku 16 wybierz typ instalacji Custom.

Rysunek 16. Ustalamy typ instalacji serwera MySQL

W kolejnym oknie dialogowym (rysunek 17) ustal folder, w którym zostanie zainstalowany serwer MySQL:

C:\mysql

Rysunek 17. Ustalamy folder C:\mysql przeznaczony na serwer MySQL

W ostatnim oknie dialogowym (rysunek 18) odznacz opcję rejestracji i zaznacz opcję uruchamiającą program konfiguracyjny.

Rysunek 18. Instalację kończymy uruchamiając program konfigurujący serwer MySQL

Ustalając konfigurację serwera MySQL pozostaw niemal wszystkie opcje domyślne. Wyłącz jedynie instalację serwera MySQL w postaci usługi systemowej oraz dodaj ścieżki MySQL do parametru PATH (rysunek 19).

Rysunek 19. Wyłączenie instalacji MySQL-a w postaci usługi systemowej

Na zakończenie uruchom wiersz poleceń i wydaj komendę:

C:\mysql\bin\mysqladmin -uroot password AX1BY2CZ3

Ustali ono hasło administratora serwera MySQL na AX1BY2CZ3.

Pamiętaj, że program konfigurujący działanie serwera MySQL możesz uruchomić ręcznie. Służy do tego program C:\mysql\bin\MySQLInstanceConfig.exe.

8. Instalacja phpMyAdmin

Wypakuj plik phpMyAdmin-3.1.5-all-languages.zip do folderu C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\htdocs\.

W pliku phpMyAdmin-3.1.5-all-languages\libraries\config.default.php ustal wartość parametru blowfish_secret podając losowy ciąg znaków, np.:

$cfg['blowfish_secret'] = 'fds"]iUUa9fhu%3221f*v&m&"*c$#$#zqa=-{;]/.';

Uruchom przeglądarkę, wprowadź adres localhost i odwiedź plik index.php z folderu phpMyAdmin-3.1.5-all-languages. Po zalogowaniu danymi:

Użytkownik:  root
Hasło:    AX1BY2CZ3

powinieneś ujrzeć witrynę z rysunku 20.

Rysunek 20. Okno programu phpMyAdmin

9. Instalacja programu MySQL Workbench

Uruchom plik instalacyjny mysql-workbench-oss-5.0.30-win32.msi. Zostaw wszystkie ustawienia domyślne.

Po zakończonej instalacji skopiuj plik PropelExport.grt.lua do folderu:

C:\Program Files\MySQL\MySQL Workbench 5.0 OSS\modules

10. Deinstalacja oprogramowania

10.1 Deinstalacja MySQL

Zatrzymaj usługę MySQL, o ile jest ona zainstalowana. Przejdź do okna dialogowego przedstawiającego wszystkie usługi dostępne w systemie: Start → Ustawienia → Panel sterowania → Narzędzia administracyjne → Usługi. Ilustracja 21 przedstawia przykładowe usługi zainstalowane w systemie.

Rysunek 21. Zatrzymywanie usługi MySQL

Po kliknięciu usługi MySQL prawym przyciskiem myszki, wybierz opcję Zatrzymaj.

Zadanie to możesz również wykonać zabijając proces mysql na liście procesów menadżera zadań.

Teraz usuń usługę z systemu. Uruchom wiersz poleceń (Start → Programy → Akcesoria → Wiersz polecenia) i wydaj komendę:

mysqld --remove

W zależności od instalacji koniecznym może okazać się użycie poleceń cd:

c:
cd\
cd mysql
cd bin
mysqld --remove

W niektórych wersjach MySQL usługę usuwamy poleceniem:

mysqld-nt --remove

Teraz wykonaj standardową deinstalację oprogramowania MySQL. W panelu sterowania wybierz opcję Dodaj lub usuń programy. Odszukaj program o nazwie MySQL Server i odinstaluj go.

Na zakończenie usuń folder c:\mysql.

10.2 Deinstalacja serwera Apache

Deinstalacja serwera Apache jest znacznie prostsza. Zatrzymaj serwer Apache po czym w panelu sterowania wybierz opcję Dodaj lub usuń programy, odszukaj Apache-a i usuń go.

Do zatrzymania serwera Apache możesz wykorzystać okno dialogowe prezentujące listę usług w systemie (rysunek 21) lub listę porcesów wyświetlaną przez menadżera zadań.

Usuń folder C:\Program files\Apache Software Foundation\.

10.3 Deinstalacja PHP

Usuń folder C:\php. Wykonanie tej operacji wymaga zatrzymania serwera Apache.

lp. Przykład
1. Folder c:\php po zainstalowaniu wszystkich składników
2. Plik konfiguracyjny C:\php\php.ini po wprowadzeniu opisanych zmian
3. Plik konfiguracyjny httpd.conf po wprowadzeniu opisanych zmian

Tabela 1. Przykłady do pobrania

lp. Pobierz
1. Apache 2.2.11
2. PHP 5.2.9
3. Smarty 2.6.25
4. MySQL 5.1
5. phpMyAdmin 3.1.5
6. MySQL Workbench 5.0
7. PropelExport — wtyczka do MySQL Workbench
8. Eclipse PHP Galileo — środowisko programistyczne PHP

Tabela 2. Pliki do pobrania